Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dịch vụ công mức 3

Tổng số dịch vụ công : 76
TT Tên dịch vụ công Tên lĩnh vực Tên cơ quan
1 Cấp thẻ nhà báo (demo) Báo chí Cục Báo chí
2 Cấp giấy phép xuất bản đặc san Báo chí Cục Báo chí
3 Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố Viễn thông và Internet Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
4 Cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử Cục An toàn Thông tin
5 Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Công nghệ thông tin, điện tử Cục An toàn Thông tin
6 Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7 Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8 Chỉ định tổ chức thử nghiệm lĩnh vực thông tin và truyền thông Viễn thông và Internet Vụ Khoa học và Công nghệ
9 Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích Bưu chính Vụ Bưu chính
10 Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử