Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thống kê dịch vụ Công
Dịch vụ công mức 2: 167
Dịch vụ công mức 3: 59
Dịch vụ công mức 4: 14
Tổng số dịch vụ công: 240
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Mức độ 3 Đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
2 Mức độ 2 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
3 Mức độ 2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
4 Mức độ 2 Gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
5 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
6 Mức độ 2 Cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
7 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép viễn thông (Áp dụng đối với cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam; Không áp dụng đối với cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT) Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
8 Mức độ 2 Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
9 Mức độ 2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
10 Mức độ 2 Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông