Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp được chỉ định gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Bộ TTTT.
- Sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp được chỉ định sẽ được cấp “Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy”.
- Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Bộ TTTT có văn bản trả lời doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ TTTT.
- Qua đường bưu chính.
Địa điểm nộp/gửi hồ sơ:
Vụ Bưu chính – Bộ TTTT, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Thành phần hồ sơ:
- Công văn về việc công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích.
- Bản công bố hợp quy.
- Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được chấp thuận, Bộ TTTT cấp “Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy” cho doanh nghiệp.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy
Phí (nếu có):
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày:
- Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi quy chuẩn;
- Doanh nghiệp có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung đã công bố trước đó.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.
Thông tin liên hệ:
Vụ Bưu chính
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 7)
Điện thoại: 024.38226625; Fax: 024.38226954