Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện:
 
 
-Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.
Cách thức thực hiện:
 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Qua đường bưu chính;
- Qua Internet (dịch vụ công mức độ 3);
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
 
 
 
1. Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
 Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép sửa đổi, bổ sung
Phí (nếu có):
- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ:
+ Phạm vi liên tỉnh: 5.500.000 đồng
+ Quốc tế chiều đến: 6.500.000 đồng
+ Quốc tế chiều đi: 7.500.000 đồng
+ Quốc tế hai chiều: 8.500.000 đồng
- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 3.000.000 đồng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
 
Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Thông tin liên hệ:
Vụ Bưu chính
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 7)
Điện thoại: 024.38226625; Fax: 024.38226954