Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp viễn thông được xác định là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp phải xây dựng, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về Cục Viễn thông 01 bộ hồ sơ đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu.
- Cục Viễn thông - Bộ Thông tin Truyền thông tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu của doanh nghiệp
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Cơ quan quản lý nhà nước
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu bao gồm:
a) Đơn đề nghị đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu có dấu và chữ ký của người đại diện theo quy định pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu tại phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Thỏa thuận kết nối mẫu;
c) Tài liệu kinh tế, kỹ thuật có liên quan đến các nội dung trong Thỏa thuận kết nối mẫu (nếu có).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Phí (nếu có):
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Mẫu đơn đề nghị đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 07/2015/TT-BTTTT)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ các phương tiện thiết yếu xây dựng Bản thỏa thuận kết nối mẫu đảm bảo các nguyên tắc thực hiện kết nối.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 quy định về kết nối viễn thông
Thông tin liên hệ:
Cục Viễn thông
Trụ sở chính: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại:  024.39436608  Fax:   024.37820998
Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn