Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Thủ tục hành chính

Tổng số thủ tục hành chính : 23
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Cục An toàn Thông tin
Cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Cục An toàn Thông tin
Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trừ trường hợp cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự) Cục An toàn Thông tin
Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trường hợp cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự) Cục An toàn Thông tin
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Cục An toàn Thông tin
Cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Cục An toàn Thông tin
Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Cục An toàn Thông tin
Đăng tải thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Cục Tin học hóa
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia