Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Thủ tục hành chính

Tổng số thủ tục hành chính : 14
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do hết hạn Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia