Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Thủ tục hành chính

Tổng số thủ tục hành chính : 66
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
Cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cấp đổi Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử