Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Thủ tục hành chính

Tổng số thủ tục hành chính : 45
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Cục Xuất bản, In và Phát hành
Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Cục Xuất bản, In và Phát hành
Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cục Xuất bản, In và Phát hành