Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo tiến đô xử lý

99%

Đúng hạn

Quá hạn

4

hồ sơ

Đã xử lý

52646

hồ sơ

Báo cáo số liệu xử lý theo tháng
báo cáo số liệu theo lĩnh vực