Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình giải quyết hồ sơ

99%

Đúng hạn

Tiếp nhận

27411

hồ sơ

Đã xử lý

26338

hồ sơ

Đúng hạn

26312

hồ sơ

Quá hạn

26

hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến
4915 Hồ sơ
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến:
18%
Tình hình giải quyết hồ sơ theo quý
Tình hình giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực