Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình giải quyết hồ sơ

99%

Đúng hạn

Tiếp nhận

26142

hồ sơ

Đã xử lý

26108

hồ sơ

Đúng hạn

26065

hồ sơ

Quá hạn

43

hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến
6252 Hồ sơ
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến:
23.92%
Tình hình giải quyết hồ sơ theo quý
Tình hình giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực