Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình giải quyết hồ sơ

99%

Đúng hạn

Tiếp nhận

17087

hồ sơ

Đã xử lý

15045

hồ sơ

Đúng hạn

15025

hồ sơ

Quá hạn

20

hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến
2408 Hồ sơ
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến:
14%
Tình hình giải quyết hồ sơ theo quý
Tình hình giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực